سرعت زیاد و بی احتیاطی باعث منحرف شدن شورلت کامارو و برخورد آن با تیر برق کتار خیابان شد ....